MOU

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ บริษัทอายตานิค อีทีซี จำกัด ได้ร่วมจัดทำ (MOU) ร่วมกันในความร่วมมือด้านวิชาการและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่เพื่อประโยชน์ของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

      โดยร่วมมือด้านการจัดการการศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการ การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและร่วมดำเนินการตามโอกาสให้แก่นักศึกษา ร่วมมือการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น การทำโครงงาน งานวิจัย การฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com